crosssearch

Řecko - starověké památky velmi podrobný okruh

Poznávací zájezdy, Řecko

Tradiční oblíbený zájezd, který nám umožní strávit několik nezapomenutelných dní v zemi, která dala světu Aischyla, Sofokla, ale i významné filozofy jako Sokrata, Platóna či Aristotela. V zemi, kde na nás dýchne kus historie. Navštívíme nejznámější starověké památky,...

Zobrazit termíny a ceny

Popis hotelu

Řecko - starověké památky velmi podrobný okruh

1. den zájezdu Odjezd z republiky v dopoledních hodinách směr Maďarsko.

2. den zájezdu Příjezd do Makedonie, srdce starověké helénistické říše a domov Alexandra Velikého. Navštívíme SOLUŇ (UNESCO), druhé největší město Řecka - pobřežní promenáda tzv. paralía, Galériův oblouk, Rotunda, nádherné byzantské kostely - Agios Dimítrios - největší kostel v zemi, Agía Sofia - připomínající stejnojmennou mešitu v Istanbulu, Bílá věž - nejslavnější pamětihodnost města. Ubytování v Soluni.

3. den zájezdu Po snídani pojedeme kolem impozantních štítů pohoří OLYMP, kde dle bájí žil nejvyšší a nejmocnější řecký bůh Zeus - výjezd na vyhlídku, projedeme údolím Tempé, kde se dle pověsti Apollón očistil po zabití netvora Pýthóna a navštívíme komplex jedinečných klášterů METEORA (UNESCO), tyčících se na vrcholcích bizarních skalních útvarů mezi nebem a zemí. Při pohledu na kláštery a při myšlence, jak vůbec před 600 lety byli lidé schopni něco tak monstrózního postavit, se nám zatají dech. Návštěva několika z 6ti klášterů např: Varlaám, Megálo Metéoro, Ag. Nikoláou. Odjezd na ubytování.

4. den zájezdu Navštívíme starověké DELFY (UNESCO), podle antické mythologie zde byl střed světa - omphalos - posvátný Apollónův okrsek: Svatá cesta, Apollónův chrám, Tholos - Athénin chrám. Pokračujeme ke klášteru OSIOS LOUKAS, zasvěcenému poustevníkovi a léčiteli sv. Lukáši, po architektonické stránce představuje nejvýznamnější středověkou stavbu Řecka. Závěr dne bude patřit památníku u THERMOPHYL (Thermopylský průsmyk), který připomíná slavnou bitvu mezi vojsky perského krále Xerxa I. s aliancí 31 řeckých městských států pod vedením Sparty. Zdobí ho známé verše řeckého básníka Simónidése z Keu. Ubytování u Athén.

5. den zájezdu Celodenní prohlídka ATHÉN (UNESCO), včetně světoznámé Akropole s kolosálním Parthenónem či skvostným Erechtheionem a přilehlými archeologickými památkami a muzei – divadlo Héroda Attica, chrám Athény Niké, Dionýsovo divadlo, Propylaje, Beuléova brána, Archeologické muzeum. Procházka malebnými uličkami čtvrti Pláka, která tvoří historické jádro Athén, největší chrám v Řecku - chrám Dia Olympského, Hadrianův oblouk, starý olympijský stadion. Návrat na ubytování.

6. den zájezdu Odjezd na poloostrov Peloponés "do kolébky civilizace". Jak jinak bychom mohli nazvat tuto oblast, kde se nachází tak slavná místa počátků vyspělé společnosti jako Sparta, Mykény, Korint nebo Olympie? Navštívíme archeologický areál starověkého KORINTU se zbytky chrámů (Apollónův chrám, Lechaionská cesta, Octavin chrám, Odeion). EPIDAUROS (UNESCO) - posvátný okrsek boha lékařství Asklépia s největším divadlem v Řecku. Starobylé MYKÉNY (UNESCO) – významné centrum ranné řecké kultury, opevněný palácový komplex s proslulou Lví bránou, Královský palác, Átreovoa pokladnice, šachtové hroby z 16.stol.př.n. l. - na archeologickém průzkumu se podílel legendární objevitel Tróje Heinrich Schliemann. Ubytování v přímořském letovisku Tolo.

7. den zájezdu Pobyt u moře, individuální volno, letovisko Tolo. V podvečerních hodinách budeme mít možnost navštívit elegantní NAFPLIO – mramorem dlážděné chodníky, dominující pevnost Palamidi, francký hrad Toron, malebný přístav. Návrat na ubytování.

8. den zájezdu den Ráno odjedeme do významného antického města - starověké SPARTY, která patřila k nejmocnějším městským státům Řecka. Jen několik kilometrů od Sparty navštívíme architektonický skvost byzantského stylu majestátní areál MYSTRA (UNESCO) - prohlídka tajemného opevnění s hradem, bohatě zdobených kostelů a klášterů a dalších budov, které náležely tehdejšímu osídlení. Projedeme krásnou přírodou POHOŘÍ TAYGET. Ubytování v Olympii.

9. den zájezdu Odjezd do starověké OLYMPIE (UNESCO) u soutoku řek Alfeiós a Kládeos, posvátný okrsek náboženství a sportu. Olympie není jen dějištěm slavných olympijských her se stadiónem, ale také Svatým okrskem se zbytky Diova chrámu, kde byl jeden ze sedmi divů světa – socha boha Dia, Archeologické muzeum - jedno z nejbohatších a nejhezčích v celém Řecku. V pozdních odpoledních hodinách nalodění v Patrasu na trajekt do Itálie. Plavba Středozemním mořem.

10. den zájezdu Vylodění v Itálii. Předpokládaný příjezd do ČR v časných ranních hodinách následující den a dále dle míst nástupů.

Přehled termínů

Seřadit podle: data | ceny
Všechny zájezdy do tohoto hotelu jsou již vyprodány. Zobrazit aktuální nabídku do DALŠÍCH HOTELŮ »

Z nabídky dalších hotelů

Chci nabídky lastminute
Máte dotazy? zavolejte nám      777 080 000