crosssearch
myway.cz

Obchodní podmínky

I. Úvod

Cestovní agentura MYWAY.CZ s.r.o. (dále jen MYWAY) je autorizovaným prodejcem zájezdů pořádaných cestovními kancelářemi (dále jen „touroperátor“ nebo "CK"). Tato činnost je prováděna na základě řádně uzavřených smluv o zprostředkování prodeje zájezdů, případně smluv o obchodním zastoupení, uzavřených s jednotlivými touroperátory. Našimi partnery jsou pouze cestovní kanceláře s dlouholetou tradicí, u kterých máme ověřeno a doloženo zákonné pojištění proti úpadku. Doklady o pojištění jednotlivých touroperátorů jsou k dispozici k nahlédnutí na našich internetových stránkách, případně zasíláme na vyžádání.

II. Ceny zájezdů

Ceny zájezdů v naší nabídce jsou schodné s cenami zájezdů pořádajících cestovních kanceláří. Nabízíme tedy zájezdy za stejnou cenu a podmínek jako pořádající cestovní kancelář, včetně slev za včasné rezervace, věrnostních bonusů a případných dalších výhod, nabízených jednotlivými touroperátory.

Nabídka zájezdů a jejich ceny jsou na MYWAY aktualizovány převážně zcela automaticky a vždy jsou vkládány tak, jak je poskytují jednotlivé cestovní kanceláře. Ve vyjímečných případech může docházet k nepřesnostem a aktuální cena zájezdu může být rozdílná s nabídku na našem webu. V tomto případě je jedinou platnou cenou ta, která je potvrzena našimi operátory a je uvedna ve smlouvě o zájezdu.

U leteckých zájezdů, které jsou realizovány na běžných linkových letech jsou uvedené ceny platné v den zveřejnění nabídky a jsou platné pro optimální knihovací třídy letenky. Vzhledem k velmi častým změnám aktuálních cen letenek a jejich dostupnosti v daných knihovacích třídách, jsou tyto nabídky orientační a konečná cena se tak může změnit. V těchto případech je aktuální cenou až ta, zaslaná naším operátorem a platná pouze po dobu platnosti rezervace letenek. Toto se týká zpravidla tzv. exotických zájezdů, eurovíkendů, individuálních zájezdů a destinací, které nejsou běžně dostupné charterovými lety.

MYWAY si vyhrazuje právo na opravu nepřesností, které mohou vznikat přepisem zájezdů do databáze, případně při jejich ručním vkládání.

III. Objednávky a rezervace

Zákazník si může nezávazně objednat libovolné množství zájezdů z nabídky MYWAY. I přes veškerou snahu o maximální aktuálnost nabídky nemůže MYWAY v době objednávky zájezdu garantovat, že je daný zájezd ještě volný. MYWAY si tak vyhrazuje právo na opravu případných nepřesností vzniklých automatickým importem dat, případně ručním vkládáním zájezdů do databáze serveru. Po přijetí nezávazné objednávky MYWAY ověří, zda je zájezd volný a vytvoří nezávaznou rezervaci u touroperátora, který daný zájezd pořádá. MYWAY pak zvoleným způsoben neprodleně informuje zákazníka o době trvání rezervace a potvrdí kompletní kalkulaci zájezdu. Pokud zákazník objedná zájezd, který je již vyprodaný, bude MYWAY o této skutečnosti zákazníka neprodleně informovat a pokud je to možné, nabídne mu nejpřijatelnější alternativu vzhledem k termínu a ceně původně rezervovaného zájezdu. MYWAY si vyhrazuje právo odmítnout, případně ponechat bez odpovědi takové objednávky, které obsahují neúplné, případně chybné kontaktní údaje a objednávky rozporuplné. Stejně tak může MYWAY odmítnout objednávky, které zákazník posílá opětovně a neakceptuje zaslané nabídky bez udání důvodu, případně opětovně neuhradí zálohu nebo nezašle zpět podepsanou smlouvu o zájezdu.

IV. Smlouva o zájezdu

Pokud klient souhlasí s kalkulací zájezdu a dobou rezervace, zašle údaje nutné pro vyplnění smlouvy o zájezdu (dříve cestovní smlouvy). Jakmile MYWAY obdrží od zákazníka tyto údaje, zasílá vyplněný návrh smlouvy o zájezdu zákazníkovi k podpisu a to dle dohody se zákazníkem, prostřednictvím faxu, e-mailu nebo jako poštovní zásilku. Společně s návrhem smlouvy o zájezdu jsou zákazníkovi zasílány i pokyny k platbě zájezdu a všeobecné smluvní podmínky touroperátora, které tvoří s cestovní smlouvou její nedílnou součást. Po obdržení návrhu smlouvy a v případě s jejím znění zákazník souhlasí, tuto vytiskne, vlastnoručně podepíše a prostřednictvím faxu, emailu nebo poštovní zásilky zašle zpět do kanceláře MYWAY. Klient svým podpisem na smlouvě o zájezdu vyjadřuje souhlas s jejím obsahem a také s všeobecnými obchodními podmínkami touroperátora. Svým podpisem potvrzuje také správnost osobních údajů a to jak svých, tak i spolucestujících uvedených na smlouvě.

V. Platba zájezdu

Závazná je vždy až cena, která je uvedena na smlouvě o zájezdu. Dojde-li při vyplňování cestovní smlouvy k uvedení ceny, která je zřejmě nesprávná (nesprávný výpočet, přepsání), platí ta cena, která by byla stanovena při správném postupu. Toto ustanovení platí pro omyl ze strany zákazníka i ze strany MYWAY a druhá strana má kdykoli právo požádat o opravu nesprávně vyplněné smlouvy.
Úhrada ceny zájezdu bude provedena složením zálohy a doplacením doplatku nejpozději 30 dní před zahájením zájezdu. Výjimku tvoří zájezdy Last Minute a zájezdy s datem zahájení kratším než 1 měsíc. V tomto případě zákazník zaplatí celou cenu zájezdu jednorázově. Platba probíhá dle přání zákazníka a časových možností rezervace, hotově v kanceláři MYWAY, vložením hotovosti na pokladně banky, převodem z účtu zákazníka na účet MYWAY, případně přímo na účet touroperátora. Možnosti platby závisí na podmínkách touroperátora, o kterých je zákazník informován při zaslání vyplněné smlouvy o zájezdu. MYWAY není odpovědna za následky způsobené opožděním platby ze strany zákazníka nebo uvedením chybných údajů při vyplnění cestovní smlouvy. Jakákoliv platba dle cestovní smlouvy se považuje za uhrazenou ve chvíli, kdy je poukázaná částka připsána na účet MYWAY, případně přímo na účet touroperátora. Smlouva o zájezdu se stává závazná okamžikem potvrzení ze strany pořádající cestovní kanceláře.

Ve výjimečných případech může nastat situace, kdy touroperátor nepotvrdí rezervaci zájezdu. V tomto případě se smlouva o zájezdu nepovažuje za uzavřenou a zákazník má nárok na urgentní vrácení všech plateb. MYWAY se pak vždy snaží klientovi najít alternativní nabídku zájezdu. Klient nemá nárok na náhradu škody vzniklé nepotvrzením rezervace zájezdu ze strany touroperátora.

Podrobné informace o všech způsobech úhradech za zájezdy najdete na samostatné stránce.

VI. Cestovní doklady

Bez úplného uhrazení ceny zájezdu neobdrží zákazník potřebné odbavovací listiny a pokyny, které jsou nezbytné pro účast na zájezdu. Touroperátor je tak oprávněn od smlouvy odstoupit za podmínek uvedených v jeho všeobecných smluvních podmínkách. Způsob zasílání cestovních pokynů a dokladů záleží na podmínkách touroperátora a zákazník je o něm předem informován. Ubytovací poukazy, letenky, případně kartičky cestovního pojištění obdrží zákazník obvykle na letišti od touroperátora. Pokud to touroperátor umožňuje, může si zákazník cestovní doklady vyzvednout osobně na pobočce pořádající cestovní kanceláře popř. mu jsou zaslány jako cenné psaní nebo expresní poštou.

Zákazník je na pasové, vízové, zdravotní a jiné podmínky potřebné k vycestování do zvolené destinace upozorněn vždy před objednáním zájezdu. MYWAY nenese žádnou odpovědnost za neudělení víz zákazníkovi nebo za nesplnění jiných podmínek pro vstup zákazníka do země, kterou má navštívit. Potřebné doklady – pokyny, vouchery, letenky apod. obdrží zákazník od CA nebo příslušné CK. Datum dodání těchto dokladů závisí na termínu a na zemi, kterou chce zákazník navštívit. Potřebné doklady CK zasílají zpravidla týden před odjezdem. MYWAY nenese odpovědnost za pozdní dodání pokynů na cestu zákazníkovi ze strany CK, je mu však vždy nápomocna v jejich získání.

V. Zrušení zájezdu

Až do podpisu návrhu smlouvy o zájezdu a složení zálohy na zájezd má zákazník možnost od zájezdu odstoupit s nulovými storno poplatky. Po uhrazení zálohy, případně celé ceny zájezdu a podepsání návrhu smlouvy jsou zákazníkovi účtovány storno poplatky dle všeobecných smluvních podmínek pořádající CK.

VI. Individuální turistika, zájezdy na zpětné potvrzení

U zájezdů uskutečňovaných jako individuální cesty, tzn. pravidelnými leteckými linkami, je nutná rezervace letenek a ubytování předem. V tomto případě si MYWAY vyhrazuje právo požadovat od zákazníka složení zálohy a to až do výše 100% z ceny zájezdu, ne však dříve než po podpisu cestovní smlouvy a v souladu s obecnými podmínkami touroperátora. Stejné pravidlo platí i pro zájezdy, vyžádané přímo pro zákazníka, tzv. na zpětné potvrzení. Jakmile jsou letenky i ubytování potvrzené, rezervace zájezdu je závazná (vztahují se na ní storno podmínky daného touroperátora), zákazník doplácí zbylou částku z ceny zájezdu. Pokud je rezervace, respektive vyžádání neúspěšné, vrací se záloha v plné výši (bez storno poplatků) nebo může zákazník požádat MYWAY o nabídku jiného zájezdu a použít tak tuto zálohu na jiný vybraný zájezd.

VII. Reklamace

Reklamace zájezdů od zákazníků zasílá MYWAY k vyřízení pořádající CK. MYWAY není oprávněna řešit reklamace vyplývající ze smlouvy o zájezdu, pouze odpovídá za jejich předání příslušné CK. Zákazník může podat České obchodní inspekci návrh na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu. Kontaktní údaje: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz.

VIII. Ochrana osobních údajů - GDPR

Osobní údaje zákazníka jsou chráněny v souladu s platnými zákony (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně osobních údajů. MYWAY po klientech požaduje pouze údaje bezprostředně nutné k vyřízení jejich objednávky. Zákazník poskytnutím svých osobních údajů a odesláním objednávky uděluje souhlas se správou, zpracováním a uchováváním svých osobních údajů. MYWAY prohlašuje, že chrání osobní údaje svých zákazníků, které v souvislosti se svou činností získá, a zaručuje jejich plnou ochranu v rámci těchto obchodních podmínek a platných právních předpisů. Kompletní informace o zásadách ochrany osobních údajů najdete na samostatné stránce : www.myway.cz/ochrana-osobnich-udaju/

IX. Informace k zájezdům

Ceny uváděné jako dětské, jsou platné pouze pro jedno dítě na přistýlce a vždy pouze v doprovodu dvou dospělých osob (není li uvedeno jinak). Cenu za druhé, případně další dítě na přistýlce zašleme na vyžádání (pokud není přímo uvedena v nabídce). Dětské ceny platí pro děti, které v den návratu nedovrší uvedený věk. Základní cena za dospělou osobu je uváděna vždy v dvoulůžkovém pokoji, tedy za podmínky, že spolu cestují minimálně dvě dospělé osoby ubytované na jednom pokoji. Cenu pro třetí dospělou osobu na přistýlce, příplatek za jednolůžkový pokoj nebo cenu pro dítě v doprovodu pouze jedné dospělé osoby zašleme na vyžádání. Tyto požadavky na kalkulaci může zákazník uvést do poznámky v rezervaci zájezdu.

Všechny zájezdy jsou řádně pojištěny proti úpadku pořádající cestovní kanceláře. Doklad o pojištění CK a všeobecné smluvní podmínky, kterými se pořádání zájezdu řídí, jsou ke stažení na internetových stránkách MYWAY, případně zasíláme zákazníkům na vyžádání.

X. Mapy Google

MYWAY na svých stránkách zobrazuje i mapy s polohami jednotlivých zemí, destinací, letovisek a hotelů. Tyto informace jsou poskytovány společností Google a uváděné polohy jsou pouze orientační. MYWAY neručí za jejich správnost.

Hledání zájezdů
Kam na dovolenou
Vyberte destinaci
Oblíbené země
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
Ostatní země
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
Termín zájezdu
Omezení výběru
Ubytování a strava
Proč s Zájezdy a Dovolená
Jistota

Nabízíme pouze zájezdy od řádně pojištěných CK

Cena

Garance stejné ceny jako při nákupu u dané CK

Zkušenosti

Kvalifikovaní prodejci s osobní znalostí destinací

Stabilita

Působíme na trhu více než 10 let

Doporučit dovolenou? Napište nám - Kontakty
Máte dotazy? Zavolejte nám      777 080 000